សេចក្តីផ្សព្វផ្សាយ

PageTags
ការយល់ច្រឡំ ត្រូវតែបកស្រាយ ហើយការពិតត្រូវតែឲ្យគេដឹង ,
គោលដៅខាងវិញ្ញាណ និង ចិត្តខ្នះខ្នែង
ចិត្តរបស់ឪពុកម្តាយស្ថានសួគ៌ ,
ចូរបញ្ចេញពន្លឺនៃសិរីល្អរបស់យេរូសាឡិម ទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូល ,
ចូរយើងតបស្នងព្រះគុណរបស់ព្រះ ,
បុណ្យរំលងរបស់ព្រះ ,
ពាក្យសម្តីនៃក្តីសង្ឃឹម បញ្ចេញនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹម ,
ពួកឰយុកោនៃសេចក្តីជំនឿ និង ការស្តាប់បង្គាប់ ,
សេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះដែលទុកនៅក្នុងខ្លួន ,
អ្នកដែលស្តាប់បង្គាប់ព្រះ ,