Sermon Lists

PageTags
ຈົ່ງຕິດຕາມຫີບຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ,
ຈົ່ງມາຫາພະວິນຍານແລະເຈົ້າສາວ ,
ພະຄິດອັນຊັງໂຮງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊົງສ້າງສີໂອນ ,
ພະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ ແລະ ພະນາມໃໝ່ ,
ພະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໃນແຕ່ລະສະໄໝແລະຊື່ໃໝ່
ສິ່ງທີ່ກິນແລ້ວຕາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ກິນແລ້ວມີຊີວິດ ,
ອາຫານທີ່ ພະເຈົ້າຊົງປະທານສະມາຄົມເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດທົ່ວໂລກ ,
ເມືອງລີ້ໄພແຫ່ງຈິດວິນຍານ ແລະແຜ່ນດິນໂລກ ,
ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ຜູ້ຂ້າຕາບອດ ແລະດຽວນີ້ໄດ້ເຫັນຮຸ່ງແລ້ວ! ,
PageTags
ຄອບຄົວສະຫວັນ ແລະ ຄອບຄົວແຜ່ນດິນໂລກ
ຄອບຄົວສະຫວັນ ແລະ ຄອບຄົວແຜ່ນດິນໂລກ III ,
ຄອບຄົວແຫ່ງສະຫວັນ ແລະ ການອວດເຖິງພະເຈົ້າ
ຈົ່ງຊອກຫາເຮົາ ,
ຈົ່ງຕິດຕາມຫີບຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ,
ຈົ່ງມາຫາພະວິນຍານແລະເຈົ້າສາວ ,
ຈົ່ງສ່ອງແສງແຫ່ງສະຫງ່າລາສີ ຂອງເຢລູຊາເລັມໄປທັງທົ່ວໂລກ ,
ປະຫວັດສາດຂອງຄອບຄົວອັບລາຮາມ ແລະ ພະມານດາ
ພະມານດາເຢລູຊາເລັມແລະ ຊີວິດນິລັນ
ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ຜູ້ຂ້າຕາບອດ ແລະດຽວນີ້ໄດ້ເຫັນຮຸ່ງແລ້ວ! ,
PageTags
ກະສັດດາວິດ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່
ການທົດລອງ ແລະ ໄຊຊະນະ
ການທົດສອບ
ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດໃນຄວາມເຊື່ອສະມາຄົມເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດທົ່ວໂລກ
ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງທົດແທນພະເມດຕາຂອງພະເຈົ້າ ,
ຄວາມເຊື່ອປ່ຽນແປງໂລກ
ຄອບຄົວສະຫວັນ ແລະ ຄອບຄົວແຜ່ນດິນໂລກ III ,
ຄໍາທຳນວາຍຂອງຜູ້ປະກາດພະຄຳ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໃນໂລກນີ້
ຈົ່ງຊອກຫາເຮົາ ,
ຈົ່ງຖວາຍການນະມັດສະການ ທີ່ສັກສິດແດ່ພະເຈົ້າ ,
ດ້ວຍສຸດຫົວໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງທ່ານ
ທາງກັບຄືນສູ່ສະຫວັນ ,
ທາງແຫ່ງສະຫວັນທີ່ພວກເຮົາເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ
ບັນພະບຸລຸດແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ ແລະ ການເຊື່ອຟັງ ,
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງພະເຈົ້າ ,
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພະພອນຢ່າງແທ້ຈິງ ,
ພະຄຳພີທີ່ກ່າວວ່າ ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນດັ່ງເຊັ່ນນີ້
ພະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ ແລະ ພະນາມໃໝ່ ,
ພະເຈົ້າອົງຊົງລິດອໍານາດຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ ໂລກແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ
ລິດທະນຸພາບແຫ່ງການອະທິຖານ
ຫຼັກຖານຂອງພະເຈົ້າໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ ,
ອາຫານທີ່ ພະເຈົ້າຊົງປະທານສະມາຄົມເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດທົ່ວໂລກ ,