भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ne:68 [2018/11/29]
127.0.0.1 बाह्य सम्पादन
ne:68 [2019/07/05] (हालको)
sally
हरफ 3: हरफ 3:
 ====== विश्वासद्वारा जाने स्वर्गको बाटो ====== ====== विश्वासद्वारा जाने स्वर्गको बाटो ======
  
-{{youtube>​Zda-ssEzN0w?large}}+{{youtube>​Zda-ssEzN0w}}
  
 ~~TRANS~~ ~~TRANS~~