भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:69 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​आशा ne:​विश्वास}}
 +
 +====== स्वर्ग फर्कने बाटो ======
 +
 +{{youtube>​KXXBQN6BrUo}}
 +
 +~~TRANS~~