भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:70 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​विश्वास ne:​आशा}}
 +
 +====== साँच्चै हामी धन्यका हौं ======
 +
 +{{youtube>​4kQEvlnUkAE}}
 +
 +~~TRANS~~