भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:71 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​विश्वास}}
 +
 +====== सर्वशक्तिमान् परमेश्वर र विश्वासको संसार ======
 +
 +{{youtube>​7cHczMbijso}}
 +
 +~~TRANS~~
 +