भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:73 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​पिता_परमेश्वर}}
 +
 +====== युगअनुसार मुक्तिदाता र नयाँ नाउँ ======
 +
 +{{youtube>​FwVShjKjkA4}}
 +
 +~~TRANS~~