भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:75 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​प्रचार ne:​विश्वास}}
 +
 +====== परमेश्वरको अनुग्रह चुकाउने होऔं ======
 +
 +{{youtube>​yjCaR0TTooY}}
 +
 +~~TRANS~~
 +