भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:78 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​विश्वास}}
 +
 +====== परीक्षा र विजय ======
 +
 +{{youtube>​PcoptwXXMcU}}
 +
 +~~TRANS~~