भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:80 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​शबाथ–दिन ne:​परमेश्वरका_चाडहरू}}
 +
 +====== परमेश्वरको निमन्त्रणा ======
 +
 +{{youtube>​oW3h54WsI4I}}
 +
 +~~TRANS~~
 +