भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:81 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​आधारभूत_सत्यता ne:​पिता_परमेश्वर}}
 +
 +====== सियोन निर्माण गर्नुभएका आन साङ होङज्यू ======
 +
 +{{youtube>​_MAVnpCclDw}}
 +
 +~~TRANS~~
 +