भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:82 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​पिता_परमेश्वर ne:​माता_परमेश्वर}}
 +
 +====== पवित्र आत्मा र दुलहीकहाँ आओ ======
 +
 +{{youtube>​b6s8S-lu9bU}}
 +
 +~~TRANS~~