भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:85 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​आधारभूत_सत्यता ne:​पिता_परमेश्वर}}
 +
 +====== आत्मिक शरण–नगर र पृथ्वी ======
 +
 +{{youtube>​-75DtknxWYY}}
 +
 +~~TRANS~~