भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:87 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​प्रेम ne:​निस्तार–चाड}}
 +
 +====== परमेश्वरको तयारी र हाम्रो तयारी ======
 +
 +{{youtube>​7S_0l_RTQiI}}
 +
 +~~TRANS~~