भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:89 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​निस्तार–चाड ne:​पिता_परमेश्वर}}
 +
 +====== गुप्त मन्न र नयाँ नाउँ ======
 +
 +{{youtube>​dhpsVJpF2NI}}
 +
 +~~TRANS~~