भिन्नताहरु

यसले यो पृष्ठको छानिएको संस्करण र हालको संकरण बीच भिन्नताहरु देखाउँछ ।

Link to this comparison view

ne:90 [2019/07/05] (हालको)
sally निर्माण गरिएको
हरफ 1: हरफ 1:
 +{{tag> ne:​निस्तार–चाड ne:​परमेश्वरका_चाडहरू}}
 +
 +====== मैले आज्ञा गरेका कुरा सिकाओ ======
 +
 +{{youtube>​k8IumF_KHXY}}
 +
 +~~TRANS~~