Sermon Lists

PageTags
ข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว ,
คริสตจักรที่ได้ทรงก่อตั้งโดยเชื้อสายของดาวิด และความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่ ,
จงติดตามหีบพันธสัญญาไป ,
พระผู้ช่วยให้รอดและพระนามใหม่ ,
พระผู้ช่วยให้รอดในแต่ละยุคสมัยและชื่อใหม่
พระอันซังโฮงผู้ทรงสร้างศิโยน ,
มานาที่ซ่อนอยู่และชื่อใหม่ ,
อาหารที่พระเจ้าทรงประทาน ,
เราตายเพราะสิ่งที่เรากิน และเรามีชีวิตก็เพราะสิ่งที่เรากิน ,
PageTags
ข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว ,
ครอบครัวบนอาณาจักรสวรรค์ และครอบครัวบนโลก 3 ,
ครอบครัวบนอาณาจักรสวรรค์และครอบครัวบนแผ่นดินโลก
ครอบครัวแห่งสวรรค์ และการโอ้อวดพระเจ้า
จงฉายแสงแห่งพระสิริ ของเยรูซาเล็มไปสู่ทั่วโลก ,
จงติดตามหีบพันธสัญญาไป ,
จงมาหาพระวิญญาณและเจ้าสาว ,
จงแสวงหาเรา ,
พระมารดาเยรูซาเล็ม ,
พระมารดาเยรูซาเล็มและชีวิตนิรันดร์
PageTags
จงฉายแสงแห่งพระสิริ ของเยรูซาเล็มไปสู่ทั่วโลก ,
จงตอบแทนพระคุณของพระเจ้า ,
จงแก้ไขทุกความเข้าใจผิด แล้วเปิดเผยสัจธรรม ,
ถ้อยคำแห่งความหวัง ต่อคนเหล่านั้นที่สิ้นหวัง ,
บรรพบุรุษแห่งความเชื่อและการเชื่อฟัง ,
ปัสกาของพระเจ้า ,
พยานหลักฐานของพระเจ้า ในจิตใจของเรา ,
หัวใจของบิดามารดาแห่งสวรรค์ ,
เป้าหมายฝ่ายวิญญาณ และความพากเพียรพยายาม
PageTags
การตระเตรียมของพระเจ้า และการตระเตรียมของพวกเรา ,
คริสตจักรที่ได้ทรงก่อตั้งโดยเชื้อสายของดาวิด และความจริงแห่งพันธสัญญาใหม่ ,
จงสั่งสอนในสิ่งที่เราสั่งเจ้าไว้ ,
ปัสกา,กฎแห่งชีวิต
ปัสกาของพระเจ้า ,
ปัสกาและแบบอย่างของเมลคีเซเดค
มานาที่ซ่อนอยู่และชื่อใหม่ ,
เมืองลี้ภัยฝ่ายจิตวิญญาณและโลก
เราตายเพราะสิ่งที่เรากิน และเรามีชีวิตก็เพราะสิ่งที่เรากิน ,
แบบอย่างของอาโรนและ แบบอย่างของเมลคีเซเดค
PageTags
กระบวนการถลุงความเชื่อ
กษัตริย์ดาวิดและพันธสัญญาใหม่
การทดลองและชัยชนะ
การทดสอบ
ครอบครัวบนอาณาจักรสวรรค์ และครอบครัวบนโลก 3 ,
ความเชื่อที่เปลี่ยนโลก
คำพยากรณ์ของบรรดาผู้เผยพระวจนะ และความคิดของผู้คนบนโลก
จงตอบแทนพระคุณของพระเจ้า ,
จงถวายการนมัสการ ที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้า ,
จงแก้ไขทุกความเข้าใจผิด แล้วเปิดเผยสัจธรรม ,
จงแสวงหาเรา ,
ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า
บรรพบุรุษแห่งความเชื่อและการเชื่อฟัง ,
ผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ
พยานหลักฐานของพระเจ้า ในจิตใจของเรา ,
พระคัมภีร์ที่ว่า จำจะต้องเป็นอย่างนี้
พระผู้ช่วยให้รอดและพระนามใหม่ ,
พระมารดาเยรูซาเล็ม ,
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ กับโลกของความเชื่อ
พวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง ,
หนทางแห่งสวรรค์ที่ เราต้องมุ่งหน้าไปด้วยความเชื่อ
หนทางในการกลับสู่สวรรค์ ,
อาหารที่พระเจ้าทรงประทาน ,
PageTags
ความเคยชินที่ไม่ดีและความเคยชินที่ดี
จิตใจแห่งการอธิษฐาน มือแห่งการอธิษฐาน
ถ้อยคำแห่งความหวัง ต่อคนเหล่านั้นที่สิ้นหวัง ,
ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลง
พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูเรา
พระเจ้าผู้ทรงมีพระคุณต่อชีวิต ,
สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงก่อน ไม่ใช่โลก แต่เป็นตัวเรา
หัวใจของบิดามารดาแห่งสวรรค์ ,