Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tl:30 [2018/11/29] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{tag> tl:​Pananampalataya}}
 +
 +====== Ang mga Propesiya ng mga Propeta at ang Kaisipan ng mga Tao ng Mundo ======
 +
 +{{youtube>​Lyl0KhCSrh4?​large}}
 +
 +~~TRANS~~