Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tl:65 [2018/11/29]
127.0.0.1 external edit
tl:65 [2019/09/02] (current)
sally
Line 1: Line 1:
-{{tag> tl:Ina Diyos}}+{{tag> tl:Pananampalataya}}
  
-====== ​Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos  ​======+====== ​Binabago ng Pananampalataya ang Mundo ======
  
-{{youtube>​Nmu7PcoJ9Ek?​large}}+{{youtube>​gcsbl4D9xSA}}
  
 ~~TRANS~~ ~~TRANS~~