Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tl:66 [2018/11/29]
127.0.0.1 external edit
tl:66 [2019/09/02] (current)
sally
Line 1: Line 1:
-{{tag> tl:Pananampalataya}}+{{tag> tl:Diyos_Ina}}
  
-====== ​Binabago ng Pananampalataya ang Mundo ======+====== ​Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos ======
  
-{{youtube>​gcsbl4D9xSA?​large}}+{{youtube>​Nmu7PcoJ9Ek}}
  
 ~~TRANS~~ ~~TRANS~~